Politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI

 

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta lip-satler.si je avtorsko zaščitena. Spletno mesto (vključno z vsemi njegovimi podstranmi) je namenjena samo za lastno uporabo in splošno informiranje. Pri uporabi spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, uporaba aplikacije ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, navedenimi na tej strani. Če se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadar koli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe začnejo veljati takoj po spremembi. Varstvo podatkov, kot je navedeno na tem spletnem mestu, je sestavni del splošnih pogojev.

 

Avtorske pravice

 

Oblika spletnega mesta in vse njegove vsebine, če ni navedeno drugače, so zaščitene s pravicami avtorske, industrijske in intelektualne lastnine. Programsko kodo, informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tem spletnem mestu, lahko uporabite izključno za osebno, nekomercialno rabo, pod čimer razumemo ogledovanje, ter jih ne smete, ne v celoti ne delno, uporabiti, reproducirati, spremeniti, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij za kakršne koli namene brez predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja in/ali lastnika spletnega mesta.

 

Opredelitev pojmov

 

Upravitelj spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je hkrati tudi lastnik spletnega mesta in ki samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbi za njegovo pravilno delovanje.

Skrbnik ali vzdrževalec spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je od upravitelja spletnega mesta pooblaščen za vzdrževanje, spremembe in dopolnitve na spletnem mestu in jih izvaja po navodilih upravitelja.

Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, naslov, podatki o lokaciji ali drugo.

Obdelava podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu in po navodilih upravljavca.

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

 

Splošne določbe

 

Upravitelj spletnega mesta bo poskušal zagotavljati sprotnost in točnost podatkov na spletnem mestu, vendar ne daje nobenih garancij o njihovi točnosti in/ali sprotnosti. Upravitelj spletnega mesta prav tako lahko zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave, in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov in/ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaradi tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremeni vsebino spletnega mesta. Vse vsebine lahko upravitelj spreminja brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice povzročenih sprememb.

Upravitelj spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez 

prekinitev, težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršno koli drugo naključno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno z in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta. V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost lastnika, upravitelja ali katere koli druge pravne ali fizične osebe, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta lip-satler.si, ter katere koli druge pravne ali fizične osebe, ki je na kakršen koli način povezana s spletnim mestom lip-satler.si.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Upravitelj spletnega mesta lip-satler.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje prek obrazcev na spletnem mestu lip-satler.si ali kako drugače (po telefonu, e-pošti idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

Osebni podatki se ne obravnavajo kot občutljivi podatki.

 

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

 

Uporabnik spletnega mesta lip-satler.si izrecno soglaša, da se za namene uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronskih storitev ter s tem povezanega upravljanja sistema in obveščanja uporabnika zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnika. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo storitev in komunikacijo med upraviteljem in/ali lastnikom ter uporabniki spletnega mesta. Pridržujemo si pravico tako pridobljene podatke in skladno s splošnimi pogoji, kot so objavljeni na tem spletnem mestu, tudi vse druge podatke uporabljati nepretrgoma in brez omejitev za potrebe upravitelja, lastnika ali ponudnika, kot je navedeno v splošnih pogojih, dokler uporabnik spletnega mesta temu izrecno ne nasprotuje.

Osebni podatki, pridobljeni na spletnem mestu, so pridobljeni na način, skladen z uredbo Evropskega parlamenta GDPR, pri čemer velja, da se s potrditvijo splošnih pogojev uporabnik strinja in podaja izrecno dovoljenje za uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene nadaljnje komunikacije med upraviteljem in uporabnikom. Velja, da je uporabnik seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, dostopnostjo osebnih podatkov in možnostjo izbrisa.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto lip-satler.si.

Interni akt o varstvu podatkov, če obstaja, je sestavni del splošni pogojev in je dostopen na sedežu upravljavca.

 

Osebna privolitev uporabnika

 

Upravitelj zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca (pri neposrednem stiku prek elektronske pošte, telefona, na podlagi spletnega mesta). Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

 

Analiza in statistika

 

Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimni obliki in kot taki niso povezljivi z uporabniki. Orodje, ki s temi podatki razpolaga, je Google Analytics, skladno s tem pa velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov. Če se obiskovalec s tem ne strinja, mu je skladno s splošnimi pogoji prepovedana uporaba spletnega mesta lip-satler.si. Tako pridobljeni podatki niso občutljivi, ob obisku strani pa je obiskovalec na to tudi opozorjen.

 

Hramba osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravitelja spletnega mesta skladno s splošnimi pogoji. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu (kot povpraševanje) in v primeru nadaljnje komunikacije z uporabnikom v drugih podatkovnih zbirkah podjetja (CRM, programska oprema za blagovno poslovanje, Excel).

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi svojih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta lip-satler.si.

 

Komuniciranje na daljavo

 

Upravitelj spletnega mesta lip-satler.si bo z uporabnikom vzpostavil stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.) samo, če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejetje posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta lip-satler.si zbira in obdeluje, bodo razkriti samo, če tako določa veljavna zakonodaja ali če je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

Dostopnost osebnih podatkov

 

Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu lip-satler.si v primeru oddaje povpraševanja in so dostopni upravitelju spletnega mesta in skrbniku. Velja, da je upravitelj upravljavec osebnih podatkov in da je skrbnik spletnega mesta obdelovalec osebnih podatkov. Obdelovalec osebnih podatkov teh ne sme in ne more uporabljati za lastne potrebe ter jih lahko uporablja samo za potrebe upravljavca osebnih podatkov po navodilih upravljavca.

Dostop do osebnih podatkov je prav tako omogočen ponudnikom gostovanja, ki po medsebojni pogodbi brez dovoljenja upravljavca ne smejo dostopati do osebnih podatkov.

Velja, da imajo dostop tudi zaposleni in pooblaščene osebe upravljavca in obdelovalca v zakonsko dovoljenem obsegu. Vse te osebe se zavežejo skrbnemu varovanju osebnih podatkov.

 

Zaščita osebnih podatkov

 

Osebni podatki so zaščiteni in skrbimo, da je nepooblaščenim osebam dostop do njih onemogočen. Ob kršitvi tega člena se zavežemo obvestiti uporabnika o morebitnem nepooblaščenem dostopu do njihovih osebnih podatkov.

 

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

 

Odgovorna oseba je določena v internem aktu o varstvu podatkov in se razkrije na zahtevo uporabnika. Zaradi varstva podatkov ni objavljena javno na spletu.

 

Pravice posameznikov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se obdelujejo. Prav tako ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov pa tudi izbris svojih osebnih podatkov, brez obrazložitve in brez vzroka, kar naredi z elektronskim sporočilom, naslovljenim na elektronski naslov info@lip-satler.si.

 

Končne določbe

 

Spletno mesto in vse njegove podstrani so v lasti in upravljanju podjetja Satler okna in vrata d.o.o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane, ID št. za DDV: SI 40068382, ki je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta je podjetje Kivi Com d.o.o., ki je hkrati tudi obdelovalec osebnih podatkov.

Uporabnik osebnih podatkov pa je skladno s splošnimi pogoji tudi podjetje Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, kot ponudnik analitičnega orodja in hkrati obdelovalec osebnih podatkov v anonimni obliki.

Splošni pogoji začnejo veljati 30. 8. 2022. Vse spremembe in dopolnitve začnejo veljati na dan objave na spletnem mestu.

Prejmite uporabne novice in 10% popusta na celoten nakup!
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.